3 februari 2012

Fietspadbreedte bij station

De stationsplannen beginnen zeer definitieve vormen aan te nemen. Op de website staan de plannen en op 18 januari werden ze toegelicht. Het ziet er al goed uit, maar het kan nog wel wat beter. Namens de afdelingen Zeist en Utrechtse Heuvelrug van de Fietsersbond heeft Herbert Tiemens, in het dagelijks leven beleidsmedewerker Verkeer bij de gemeente Houten en Internationaal Fietsambassadeur voor het Fietsberaad, bij de gemeenteraad van Zeist ingesproken. Hieronder de kern van onze bijdrage.

Ons hoofdpunt raakt aan het al door de heren Schuler en Lisman genoemde volgordelijkheid van besluitvorming. De projectnota en Baseline 3 worden al vastgesteld, en het bestemmingsplan wordt voor inspraak opengesteld. Het gaat al best goed met de plannenmakerij voor de fiets, maar er zitten nog wat juridische haken en ogen aan wat de raden gaan vaststellen. Toen vorig jaar het eerste ontwerp gepresenteerd was, zat de fiets er nog wat magertjes in. Gezamenlijk met de projectorganisatie hebben we onderzocht hoeveel fietsers er door het stationsgebied gaan, dat blijken er dagelijks 14.000 te zijn. Op de tekeningen is er al veel verbeterd, en de projectleider is ook van goede wil. Op de informatie-avond 2 weken geleden werd toegezegd dat de fietspaden 4 meter worden, maar dat heeft geen juridische waarde, want staat niet op papier (er werd geen verslag gemaakt). Ik heb er absoluut vertrouwen in dat het goed kan komen, maar we weten niet hoe het vervolg van het project zal zijn. Het zou kunnen dat de minister ineens geen geld heeft en het project stil legt, of een aannemer gaat failliet. Het enige dat dan telt zijn de afspraken zoals die op papier staan. Er wordt dan teruggegrepen naar het bestemmingsplan.

Het huidige voorontwerp-bestemmingsplan is een globaal plan, het is heel ruim en verwijst snel naar de bijlagen, die nu ter vaststelling voorliggen. Maar dan moeten de bijlagen wel kloppen. In de nota Baseline 3.0 staat “circa 3,5 m voor tweerichtingenfietspaden in de onderdoorgangen.” Als er meer dan 200 fietsers in het spitsuur zijn, geven de richtlijnen (publicatie CROW 230) een breedte van 4,00 m weer [bewerking: zie onder]. Wat de Fietsersbond betreft een punt van aanpassing.

Recent heeft de Raad van State een bestemmingsplan vernietigd omdat de gemeente (Haarlemmerliede in dit geval) afweek van de richtlijnen voor de breedte van een weg zoals die door het CROW zijn opgesteld. Het lijkt me dat de raad niet verantwoordelijk wil zijn voor dat risico.

De wethouder zegde toe om schriftelijk terug te komen op de status van de CROW-normen. Na afloop vroeg de behandelend ambtenaar om de technische details. Voor de volledigheid staan die hieronder:

  • Verwijsblad 3 van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW publicatie 230), pagina 146 geeft de maatvoering voor solitaire 2 richtingsbromfietspaden. Bij spitsuurintensiteiten hoger dan 100 (brom-) fietsers per uur is de breedte 4,00 m. [Let op het ontbreken van een eventuele minimale maatvoering tussen haakjes en de cijfers achter de komma.]
  • Zie ook Verwijsblad 68 (pagina 284), waar voor de maatvoering in tunnels het volgende is opgenomen: Een fietspad in een tunnel, zonder voetpad van tenminste 1,00 m heeft de breedte van het toeleidende fietspad + 2 x 0,625 m (obstakelafstand gesloten wand), met als minimum 3,50m. [De minimale breedte is alleen van toepassing op toeleidende fietspaden die smaller dan 3,50m zijn].
  • Wat betreft de zwaarte van de verkeerskundige norm in relatie tot het bestemmingsplan:

    Vakblad Verkeerskunde behandelt de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan “Woongebied SpaarneBuiten”. Onderdeel 2.7.7.3. behandelt de CROW-richtlijnen en vernietigt het bestemmingsplan.

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten