29 maart 2011

Avond over verkeersveiligheid Hoofdstraat

Vanavond is de door de wethouder aangekondigde informatieavond over de verkeersveiligheidsproblematiek op de de Hoofdstraat in Driebergen. De aankondiging per mail werd direct gevolgd door een aardige mail per discussie. In deze discussie gingen verschillende mensen in op de wenselijkheid van het nemen van maatregelen. Een aantal opties voor de inrichting van de Hoofdstraat werden genoemd, van gewoon herasfalteren tot afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de gezichtspunten naar het verkeer op de Hoofdstraat te kijken verschillen behoorlijk. Zijn kinderen/jongeren tot een jaar of 20 de maat waarop het verkeerssysteem ontworpen wordt, of moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en moeten zwakkeren wegblijven van potentieel gevaarlijke situaties?

Uiteindelijk liep de internetdiscussie zodanig uit de hand dat enkele mensen aangaven niet met elkaar in een zaal te willen discussiëren. De Fietsersbond heeft zich niet in de discussie gemengd. Niet omdat we geen ideeën hebben, maar vooral omdat het kader waarbinnen de ideeën moeten passen nog niet is vastgelegd. Wat ons betreft moet vanavond de gemeente het kader aangeven waarbinnen aanpassingen van de Hoofdstraat mogelijk zijn. Is dat een volledige reconstructie van de Hoofdstraat "tussen de gevels" of mogen er alleen cosmetische maatregelen worden genomen? Wij zullen inzetten op het eerste, omdat dat de grootste kans geeft op een duurzaam verkeersveilige Hoofdstraat.

25 maart 2011

Met de fiets naar de auto

Hoewel veel met de fiets kan, is het soms toch ook wel handig om de auto te gebruiken. De meeste auto's staan meer dan 23 uur per dag stil, wat is dan handiger om een auto te delen? En daar ga je dan natuurlijk op de fiets naar toe.

In Driebergen, maar ook in Zeist, Bunnik en Odijk zijn deelauto's van Wheels4All beschikbaar. In de andere dorpen op de Heuvelrug is dit autodelen nog niet doorgedrongen. Bij 6 of meer potentiele gebruikers wordt door Wheels4All een auto neergezet, het mooiste is dat gebruikers inspraak hebben bij het merk en type auto. Er is dus altijd een goede keuze!

16 maart 2011

inspreken over Hoofdstraat

Gisteravond heeft de afdeling, bij monde van Herbert Tiemens, ingesproken bij de commissie Ruimte van de gemeenteraad over de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat. De wethouder had eerder aangegeven dat nu het feitenrapport over het tragisch ongeval van december vorig jaar beschikbaar zou zijn, maar dat was niet gelukt. De commissie steggelde daarom nog even of er uberhaupt wel over de verkeersveiligheid gesproken zou worden, maar omdat er drie insprekers waren, wilde zij deze graag horen. Onze inspraak:

De Fietsersbond heeft in het verleden regelmatig met de gemeente overleg gevoerd en commentaar gegeven op de doorgaande weg door onze gemeente. Op onze website, www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug, kunt u dit terugvinden onder het label "As van het kwaad". Een term die wij niet zelf bedacht hebben, maar wel geadopteerd hebben, om duidelijk te maken waar we hier mee te maken hebben. Het overleg heeft bitter weinig opgeleverd. We worden -soms- ontvangen, we maken -soms- een rondgang langs opgeleverde nieuwe werken, er wordt -soms- wat opgeschreven, maar er wordt niets van geleerd. Keer op keer zien we dezelfde fouten terugkomen. Discussies in het Verkeersberaad hoeven wat ons betreft niet tot een eenstemmig advies te leiden. Ze moeten wel argumenten geven waar het college en raad hun standpunten op kunnen baseren. Wij willen graag heldere standpunten, ook als de Fietsersbond zijn zin niet krijgt.

Als we over de Hoofdstraat rijden dan zien we een gedateerde en sleetse weginrichting. Een weginrichting uit het begin van de jaren '80, gebaseerd op het zo snel mogelijk afvoeren van zoveel mogelijk auto's. En dat terwijl in alle beleidsstukken staat dat mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten in de centra van de dorpen. Voetgangers en fietsers horen dus voorop te staan, ook bij de inrichting van de weg. Helaas is dit in Driebergen, Doorn en in mindere mate in Leersum niet het geval. Voetgangers en fietsers zijn in de marge aangewezen op slecht ontworpen en slecht onderhouden voorzieningen. Te smalle fietspaden en fietsstroken hebben hoogteverschillen, onzorgvuldige waterafvoer en ondoordachte bochten. Bladeren, regenwater en sneeuw blijven hier lang liggen. De gemeente stelt er meer eer in om de fietspaden in het Rijsenburgse Bos bladvrij te houden, dan om de Hoofdstraat, de belangrijkste fietsroute vlak en schoon te houden.

Driebergen en Doorn voldoen niet aan de basiseisen van Duurzaam Veilig. Volgens hedendaagse normen dienen 50km-wegen een rijbaan van 6,5 m breed te hebben en vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig is geen garantie voor veiligheid, maar het maakt ongevallen een stuk minder waarschijnlijk en in geval van een ongeval, een stuk minder ernstig. In plaats van scheiding van autoverkeer en fietsverkeer worden in Driebergen en Doorn fietsstroken of fietssuggestiestroken gebruikt, waarbij de maatvoering aan geen enkele richtlijn voldoet. Gebouwen slopen is geen optie, dus de snelheid moet naar beneden. 30 km/uur en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten liggen meer voor de hand. En ja, dat zal ten kostte gaan van de doorstroming van het autoverkeer. Maar ook in Driebergen is meer dan de helft van de verplaatsingen korter dan 7 kilometer, voor zo'n afstand is de snelheid van de auto geen reden om deze te pakken.

De inrichting van de Hoofdstraat is gedateerd en versleten. Het is alleen al vanuit technische overwegingen nodig om binnen niet al te lange termijn omvangrijke wegwerkzaamheden uit te voeren. Nu de A12 onder handen wordt genomen, is het tijd om ook plannen voor de Hoofdstraat te gaan maken. Plannen, waarmee u kunt kiezen, kiezen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid, of kiezen voor doorstroming van het autoverkeer. Maar bedenk dat als u een verkeersriool ontwerpt, weggebruikers zich als ratten zullen gedragen. Mijn vraag aan u is om te investeren in de openbare ruimte. Investeren in de kwaliteit van het ontwerp, investeren in de uitvoering, investeren in het beheer.

Andere sprekers, waaronder de Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, waren ook van mening dat de inrichting van de Hoofdstraat moet veranderen en verkeersveiliger moet worden. De inrichting tot 30km zone zou best mogelijk moeten zijn.

De wethouder zegde op zijn beurt toe dat het feitenrelaas zeer binnenkort beschikbaar zou komen, maar ook dat er een uitnodiging komt aan alle betrokkenen en betrokken organisaties om samen na te gaan denken over de herinrichting van de Hoofdstraat. Over 2 jaar staat groot onderhoud gepland, waardoor het nu tijd is om plannen te maken, en te gaan sparen.

14 maart 2011

Weesfietsenactie op het station

Op 15 maart wordt er op station Driebergen een weesfietsenactie gehouden. Dit betekent dat de gemeente fietsen die langer dan 21 dagen onafgebroken in klem (stalling) zitten zal verwijderen. Op 21 februari heeft de gemeente alle fietsen op het station gestickerd (sticker is voorzien van een datum) (voorwaarschuwing). De stickers zijn zo bevestigd dat bij het verplaatsen van de fiets of bromfiets de sticker zal scheuren. Op vrijdag 11 maart heeft de gemeente nogmaals een voorwaarschuwing gegeven, op 15 maart worden de fietsen waarbij deze stickers nog heel op zit worden verwijderd. Er hangen ook posters op het station om reizigers te informeren.

De Fietsersbond is blij met deze actie en met de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurd. Er komt hierdoor meer ruimte in de stallingen beschikbaar en reizigers kunnen hun fiets makkelijker in de stalling zetten. Ook wordt het aanzien van de stalling verbeterd, oude fietsen geven een desolaat gevoel op het station.

7 maart 2011

Op bezoek bij de wethouder

Eigenlijk zouden we morgen -na heel wat mailtjes en telefoonverkeer- eindelijk kennismaken met de nieuwe wethouder voor Verkeer en Vervoer, de heer Homan. Helaas kon de afspraak toch niet doorgaan, waardoor we nu op 31 maart bij de wethouder verwacht worden. Wij willen met hem over de volgende dingen spreken:

 • staat onderhoud fietsvoorzieningen algemeen.
 • ontwikkeling station (stalling en stationsomgeving).
 • Verkeersveiligheid Hoofdstraat algemeen.
 • (Eventuele) verdere afspraken.
 • Collegeprogramma

  Om te kijken waar we de overeenkomsten in het collegeprogramma kunnen vinden, hebben we dat er nog maar eens bijgepakt:

  We koesteren de bijzondere en groene kwaliteit van onze omgeving. Voor grootschalige uitbreiding van de auto-infrastructuur ontbreekt de ruimte. Tegelijkertijd is een goede mobiliteit en bereikbaarheid is noodzakelijk voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Voor verkeer en vervoer zoeken we daarom een balans tussen bereikbaarheid en groeiende mobiliteit, de beperkt beschikbare ruimte, en duurzaamheid (leefbaarheid). Het Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) dient hierbij als uitgangpunt. In het GVVP zet vooral in op de verbetering van het openbaar vervoer en het fietsverkeer. Deze moeten zo aantrekkelijk worden dat ze een goed alternatief zijn voor de auto. We werken aan verzachting en waar mogelijk aan oplossing van lokale knelpunten; wegen waar bewoners veel problemen ondervinden.

  Shared Space en Vrije busbaan

  We willen binnen de mogelijkheden werk maken van innovatieve verkeersprojecten als ‘shared space’ en ‘vrije busbaan’. We onderzoeken de mogelijkheden voor een vrije busbaan over de N225 om het Openbaar Vervoer aantrekkelijker te maken als snel en hoogwaardig vervoersmiddel. Bij reconstructie en projecten besteden we actief aandacht aan de mogelijkheden voor shared space.

  Toegankelijkheid en verkeersveiligheid

  Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor zwakkere verkeersdeelnemers om extra aandacht vraagt. Hiermee zullen we actief rekening houden bij de uitvoering van het GVVP en reconstructieprojecten. Ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor ons. De ongevallen met letsel gebeuren veelal op provinciale en rijkswegen. Met dat als gegeven, leggen wij het accent op educatie en gedragsbeïnvloeding van onze inwoners.

  Het mobiliteitsvraagstuk is niet alleen lokaal op te lossen. Wij kiezen daarom voor een actieve inzet binnen het bestuurlijk platform Zuidoost Utrecht en richting de provincie om in een breder verband te werken aan verkeersoplossingen. Een netwerkstudie zoals omschreven in het GVVP zal inzichten bieden om hiertoe te komen.

  Ondertunneling Maarsbergen en Driebergen

  Via het bestuurlijk platform en de provincie denken we mee over verkeersoplossingen en proberen we waar mogelijk invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen direct buiten onze gemeentegrenzen, zoals het Saltoproject, zodat doorgaand verkeer om het nationaal park wordt geleid. Ook de problemen rond A12 en de provinciale wegen kunnen op provinciaal niveau in een breder verband aangepakt worden. De verbreding van de A12 heeft onze steun, inclusief het plan voor de ondertunneling bij Driebergen en Maarsbergen.

  Station Driebergen-Zeist

  We zetten het tot op heden gevoerde beleid door voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist en zetten daarbij in op de ontwikkeling van een klimaatneutraal gebiedsontwikkeling. De definitieve implementatie van de vernieuwing van het station Driebergen-Zeist en de ondertunneling van de N225 lijkt volgens de laatste planning van Rijk en Provincie pas in 2019 verwezenlijkt te worden. Het station blijft dus nog 9 jaar voor velen moeilijk bereikbaar. Wij pleiten voor een wellicht tijdelijke voorziening van 500 extra parkeerplaatsen, waarbij betaald parkeren (buiten de centra) eventueel mogelijk is.

  Verkiezingsprogramma VVD

  We kunnen in het collegeprogramma niet heel veel visie ontdekken. Het verkiezingsprogramma van de VVD, de partij van de wethouder, bood echter heel wat meer aanknopingspunten:

  De dagelijkse stroom doorgaand verkeer zorgt voor veel overlast. De inwoners worden bij hun dagelijkse gebruik van het hoofdwegennet in de gemeente gehinderd door de grote hoeveelheid passanten van elders. Een goede toegankelijkheid van de dorpen voor de eigen inwoners, met welk vervoermiddel dan ook, staat voor de VVD voorop.

  Al het doorgaande verkeer wordt zoveel als mogelijk via de A12 en de N229 om onze gemeente heen geleid. De gemeente spant zich in om de huidige knelpunten bij de spoorwegovergang bij station Driebergen-Zeist, op de A12 en bij Maarsbergen mede te helpen oplossen. Er worden geen wegen afgesloten, ook niet in het landelijke gebied, om te voorkomen dat nog meer verkeer via het toch al overvolle hoofdwegennet wordt geleid.

  Voor veilig verkeer kunnen snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Daarbij wordt niet naar dogmatische oplossingen gekeken, maar gezocht naar de oplossingen die het meest effectief zijn voor de concrete situatie en de minste hinder opleveren. De gekozen oplossingen (bijvoorbeeld verkeersdrempels) mogen uiteraard nooit hulpdiensten belemmeren bij het tijdig aanrijden.

  De VVD blijft een verklaard tegenstander van ‘autootje pesten’ en zou het verkeerd vinden wanneer de auto eenzijdig als melkkoe wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. Parkeren in het centrum voor het winkelende publiek blijft in de Utrechtse heuvelrug gratis; problemen met (lang) -parkeren worden daar opgelost via blauwe zônes.

  Bij nieuwbouw streven we naar een parkeernorm van twee auto’s per huishouden. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Goede en veilige fietsroutes moeten inwoners en bezoekers/passanten verleiden om vaker de fiets te nemen. Ook voor fietsen moeten er voldoende stallingruimten zijn; voor bezoekers van buiten de gemeente is een adequaat aanbod van huurfietsen wenselijk.

  Openbaar vervoer wordt door ons niet gezien als vervanger van de auto, maar als een aanvulling. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door een betere aansluiting van de dorpskernen op de treinstations, een betere onderlinge afstemming van de diverse vervoeraanbieders, betere frequenties van de lijndiensten; inwoners moeten binnen een redelijke reistijd de andere delen van de gemeente met het openbaar vervoer kunnen bereiken, ook als deze delen niet direct aan de doorgaande hoofdwegen liggen.

  Niet-centrumgebonden bedrijven worden gestimuleerd vanuit de dorpskernen naar een plek buiten het centrum te verhuizen. De gemeente stimuleert eveneens, waar mogelijk en gewenst, (verkeers)overlast gevende bedrijven uit de dorpskernen te vertrekken en zich te vestigen aan de uitvalswegen (A12 en dergelijke) of buiten de gemeente.