6 december 2008

Evaluatie kruising Doorn

Op verzoek van enkele verontruste leden heeft de Fietsersbond de gereconstrueerde kruising in Doorn aan een nadere beschouwing onderworpen. Na heel wat publiciteit, waar ook de Fietsersbond in figureerde, werd de kruising in de politiek besproken. De Fietsersbond sprak in bij de commissie Ruimte en stelde haar bevindingen en aanbevelingen op schrift. Van wethouder Salverda ontving de Fietsersbond de uitnodiging om ter plaatse te kijken en te bespreken welke aanpassingen er nog mogelijk zijn. Erkend werd dat de gebruikskwaliteit voor fietsers vaak in kleine zaken zit.

Op 4 december was het zo ver, op een natte donderdagmiddag nam de Fietsersbond met de wethouder en enkele ambtenaren een kijkje. Het bleek dat enkele punten inmiddels al verbeterd waren. Zo hoeven voetgangers niet meer tussen fietsers en automobilisten te wachten om over te steken en zijn borden in het fietspad al weggehaald. Besproken werden de onlogische hoogteverschillen voor voetgangers en de scherpe bochten voor fietsers, bijvoorbeeld komende uit de richting Amersfoort richting Langbroek. De gemeente deed de toezegging om deze aan te passen. Ook het smalle paadje naast de boom op de Amersfoortseweg zal worden aangepast.

Het gebruik van een wachttijdvoorspeller wordt door de Fietsersbond op deze plaats niet nuttig gevonden. Een wachttijdvoorspeller is nuttig als er veel door rood wordt gereden (dat laat je hier wel uit je hoofd) en de voorspelde wachttijd ook klopt. Door de invloed van de bus op de verkeerslichten is dit ook niet logisch. Wanneer er toch iets fancy aan de verkeerslichten zou moeten worden gehangen, zou radardetectie voor langzame voetgangers logischer zijn.

Fietsersbond en gemeente blijven verschillen van mening over de breedte van de rode stroken naar Leersum. De gemeente is van mening dat fietsers niet naast elkaar mogen fietsen. De Fietsersbond is van mening dat de rijbaan voor autoverkeer onnodig breed is. Er zijn voorbeelden in de gemeente waar autoverkeer en fietsverkeer met een suggestiestrook samen de rijbaan delen. In het centrum van een dorp, tussen 30 km/zones lijkt ons dat beter. De breedte van de rode stroken is nog eenvoudig aan te passen door een coating aan te brengen, zoals bijvoorbeeld op de Loolaan in Driebergen. Wel zal de gemeente de putten in de rode stroken op hoogte brengen, zodat het gevaar verminderd wordt.

Actiepunten: De gemeente brengt de commissie op de hoogte van de bevindingen in het gesprek met de Fietsersbond.

10 november 2008

Reactie van de Fietsersbond op het wegslepen van de fietsen bij het station Driebergen-Zeist door de gemeente

De Fietsersbond heeft met ongeloof kennis genomen van de wegsleepactie van de gemeente en de uitleg daarvan door de gemeente in de Stichtse Courant van vorige week. Ongeloof omdat de gemeente niet de moeite neemt om inhoudelijk te reageren op het verzoek van de Fietsersbond om de wegsleepacties op te schorten. Ongeloof omdat de gemeente niet de moeite neemt om haar eigen uitspraken op waarheid te controleren. Ongeloof omdat veel inwoners onterecht op kosten zijn gejaagd.

Uit eigen tellingen heeft de Fietsersbond herhaaldelijk geconstateerd dat er onvoldoende klemmen bij het station beschikbaar zijn. Als alle fietsen tegen alle beschikbare klemmen worden afgezet, blijkt een duidelijk tekort. Het enkele feit dat er lege klemmen zijn aan de Odijkse kant, is niet voldoende. Tegenover de lege klemmen staan méér fietsen buiten de klemmen.

Uiteraard heeft de Fietserbond geen enkel bezwaar tegen het wegslepen van fietsen die gevaarlijk of hinderlijk staan voor de toegang tot de perrons. Maar het merendeel van de fietsen buiten de klemmen staat niet gevaarlijk of hinderlijk.

De suggesties van de Fietsersbond om extra klemmen neer te zetten en fietsers voor zover mogelijk te verwijzen naar lege klemmen zijn door de gemeente genegeerd. De uitdrukkelijke wens van de Fietsersbond om verwijderde fietsen niet naar Utrecht te deporteren heeft gelukkig wel resultaat opgeleverd.

Tot slot is de Fietsersbond teleurgesteld over het gebrek aan overleg door de gemeente. Het reguliere Verkeersberaad, waarin vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen zitting hebben, is al enkele malen om onduidelijke redenen uitgesteld. Ook het door wethouder Salverda toegezegde overleg over de kruising in Doorn heeft nog niet plaatsgevonden, een datum is nog niet gepland.

5 november 2008

Gemeente sleept fietsen

Ondanks onze waarschuwing dat de gemeente haar bevoegdheden onrechtmatig uitoefent wanneer zij fietsen wegsleept die geen gevaar of hinder veroorzaken, zijn er vorige week fietsen weggesleept bij station Driebergen-Zeist. Om onze stelling te controleren dat er onvoldoende klemmen beschikbaar zijn, hebben we vandaag nogmaals een telling gehouden. Hieruit bleek dat er slechts een overschot van 14 klemmen was, te weinig om gegrond te kunnen zeggen dat er voldoende fietsklemmen zijn. De volledige resultaten leest u elders op de site.

Inmiddels hebben we ook de eerste klachten binnen van inwoners. Zowel van mensen waarvan hun fiets weggehaald is, als van mensen die op hun tocht naar het perron struikelen over wild gestalde fietsen. Voor de duidelijkheid wil de Fietsersbond stellen dat fietsen die de toegankelijkheid belemmeren of gevaar opleveren weggesleept mogen worden. Andere fietsen (het merendeel dus) mag de gemeente niet weghalen! De jurisprudentie is hier duidelijk over, maar kennelijk nog niet bij de gemeente bekend. In een eerste reactie per mail stelt zij "blijf van mening dat regelmatig ruimen noodzakelijk is om de toegankelijkheid van het station te kunnen waarborgen". 

Dus als mensen gewenst gedrag vertonen (met de fiets naar de trein komen inplaats van de auto te gebruiken) moet dat "beloond worden" door de extra aanwas aan fietsen weg te slepen? Worden fietsen weggehaald die niemand in de weg staan? En waarom worden goedwillende reizigers niet verwezen naar de klemmen aan de Odijkse zijde? Graag vernemen wij uw reactie.

28 oktober 2008

Drukke tijden

We hebben het maar druk de laatste tijd.

De gemeente heeft het onzalige idee in het hoofd gekregen om fietsen te gaan slepen bij station Driebergen-Zeist, terwijl er te weinig klemmen zijn. Burgemeester en Wethouder folderen bij het station, wij hebben ze een brief gestuurd waarin we aangeven dat wegslepen geen oplossing is. Lees hier de hele brief.

Vervolgens gingen we zelf banden pompen in Maarn, omdat we ook daar onze neus moeten laten zien.

En dan moesten we natuurlijk onze analyse van de kruising van Doorn aanbieden aan de raadscommissie van de gemeente. Alle commissieleden waren het er in meerdere of mindere mate met ons eens dat de situatie voor fietsers niet goed is. Omdat de wethouder zelf al met een grote lijst met verbeterpunten aan kwam en er nog nader overleg met ons beloofd is, geven we de wethouder het voordeel van de twijfel. Binnenkort zal buiten blijken wat de mooie woorden allemaal waard zijn.

5 oktober 2008

Kruising Doorn nader bekeken

Op verzoek van een van onze leden hebben we vandaag de situatie in Doorn onder de loep genomen. De nieuwe stroken op de weg naar Leersum zijn nog smaller dan we gedacht hadden.

Het begint aan de Driebergse zijde met een fietspad van 1,65m, dat is 15 centimeter onder de minimale maat van 1,80m van de richtlijnen van het CROW, het kenniscentrum voor alles dat met verkeer te maken heeft. In het fietspad is een verkeersbord geplant, de ruimte wordt hiermee tot 1,50m versmald. Na de kruising gaat het fietspad over in een smalle rode strook. De aanduiding fietsstrook ontbreekt, er is geen fietssymbool geschilderd. Ook hangt er geen bord met een fietser er op. Wij vragen ons af wat de juridische status van deze strook is. In de richtlijnen of aanbevelingen kunnen wij geen status vinden, kennelijk moet er op de zwarte rijbaan gefietst worden. De rode strook is te smal om als fietsstrook te kunnen fungeren. In de richtlijnen van CROW is 1,50m als standaard-maat opgegeven. Dit is juist voldoende om als ouder naast een kind te kunnen fietsen. In de praktijk is de strook nog niet de helft, 70 centimeter nog verder versmallend tot 50 centimeter.

Aan de overzijde, komend van de richting Leersum, is de strook even smal. Waar minstens 1,50m noodzakelijk is, is een strook van 70-65 centimeter rood gemaakt. Ook hier ontbreken borden of markeringen, waardoor de juridische status onduidelijk is. Door putten in de rode strook op te nemen wordt deze versmald tot 50 centimeter. Een brandkraanput ligt midden in de rode strook, waardoor 25 centimeter beschikbaar blijft. Het asfalt ligt hier circa 2 centimeter hoger dan de put, over de put fietsen is hierdoor gevaarlijk.

De rijstroken voor het autoverkeer hebben een breedte van 2,70m (richting Leersum) 3,00 (richting Driebergen) en 3,25m (richting Cothen). Om voldoende ruimte voor de fiets te kunnen maken dient het linksafvak samengevoegd te worden met de andere rijstrook.

De kruising zelf valt op doordat er al driemaal een stopstreep op de rode strook is aangebracht. Kennelijk weten de ontwerpers ook niet precies hoe het bedoeld is. Bijzonder is de doorsteek rechtsaf richting de Amersfoortseweg. Fietsers moeten hier gebruik maken van een fietspad van 1,20m, terwijl 1,80m de norm is. Waarom dit fietspad er is, is ook onduidelijk. Na 5 meter moeten fietsers de rijbaan op, dat had dus ook meteen op de kruising gekund. Opstelruimte voor voetgangers ontbreekt. Met een kinderwagen of rollator is het niet mogelijk om veilig de drukknop te bereiken. De drukknop bevindt zich tussen fietspad en rijbaan in een strook van 60 centimeter. Er moet of op het fietspad, of op de weg worden gewacht. Dit geldt zowel komende vanuit Leersum als komende vanuit Langbroek richting Amersfoortseweg.

Auto's komende vanuit Leersum in de richting van Cothen staan in de weg voor de tegenrichting. Het trottoir op de hoek is kapot gereden door voertuigen die noodgedwongen de bocht te krap nemen. De ANWB-wegwijzer naar Driebergen is vanuit de richting Amersfoort niet helemaal leesbaar, de wegwijzer staat achter de mast van het verkeerslicht.

Conclusie

Wij hebben ernstige fouten aangetroffen in maatvoering, juridische aanduiding en detaillering. Het is beschamend dat een project dat bedoeld is om de veiligheid van fietser en voetganger te verbeteren, op zo'n manier wordt uitgevoerd.

29 september 2008

Fietsen over de Engweg?

Kinderen van basisschool De Valkenheuvel kunnen sinds het begin van het nieuwe schooljaar niet meer terecht kunnen in sporthal Hoenderdaal voor hun gymlessen. De huur is te hoog voor de gemeente.

In plaats daarvan moeten de 7 tot 12-jarigen op de fiets naar de sporthal aan de Akkerweg. Lopen is te ver, fietsen is de oplossing. Een goed idee, maar in de uitvoering onverantwoord. Want wie durft met 30 kinderen in de ochtendspits over de Engweg of de Hoofdstraat te fietsen? Een verantwoordelijkheid waar je een leerkracht niet mee kunt opzadelen. Lieve briefjes sturen naar het gemeentehuis leidde tot niets. Vandaar dat er vandaag geprotesteerd werd in het gemeentehuis.

27 augustus 2008

Vernieuwing een verbetering?

De vernieuwing van de kruising in Doorn is bijna afgerond. De eerste berichten zijn weinig hoopgevend. Van verschillende leden ontvingen we al ongeruste signalen. Binnenkort gaan we eens een kijkje nemen en vooral de breedte van de fiets(suggestie)stroken opmeten.

15 augustus 2008

Eindeloos rondfietsen

Sinds de zomer van 2008 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderdeel van knooppuntbewegwijzering over de hele provincie Utrecht. Door middel van routebordjes wordt je van knoop naar knoop verwezen. Op ieder knooppunt is een bord geplaatst waarmee eenvoudig het vervolg van de route te bepalen is. Tussen de knooppunten is de afstand aangegeven, waardoor de route zo lang kan worden als je wilt. Om een idee te krijgen van de mogelijkheden kun je kijken op de Fietsrouteplanner.

22 mei 2008

Groot tekort stallingsruimte Driebergen-Zeist

Uit eigen onderzoek blijkt dat de vernieuwde onbewaakte stalling goed gebruikt wordt. Te goed zelfs. Er blijkt een groot tekort aan klemmen. Ook staan de klemmen op de verkeerde plaats. Lees hier verder voor de opmerkelijke bevindingen en achtergronden.

12 april 2008

Het goede voorbeeld

Het verschil tussen een fietsstrook en een fietssuggestiestrook is in de eerste plaats dat de fietsstrook een officiele status heeft en de suggestiestrook niet. De laatste kan, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, dan ook verschillende functies hebben.

Een fietsstrook is een door een streep afgescheiden weggedeelte langs de rand van de rijaan waarop afbeeldingen van een witte fiets voorkomen. Bij een doorgetrokken streep mogen andere bestuurders de fietsstrook niet gebruiken. Bij een onderbroken streep mogen andere bestuurders alleen van de fietsstrook gebruik maken als zij fietsers niet hinderen. Op een fietsstrook mag niet gestopt en geparkeerd worden. (bron: Ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur)

Hoofdstraat ter hoogte van Rijsenburg.

6 maart 2008

Een rondje bellen

Om de leden van de afdeling wat beter te leren kennen, zijn we een belrondje begonnen. Met 167 leden is dat een hele klus, waar we wel de tijd voor nemen.

Hoe zijn onze leden over de kernen verdeeld?

 • Amerongen 9
 • Doorn 26
 • Driebergen-Rijsenburg 97
 • Leersum 18
 • Maarn 13
 • Maarsbergen 4
 • Totaal 197 leden

  We vragen onder andere naar het meest in het oog springende verbeterpunt, maar ook naar de mogelijkheid om zelf naar vermogen een steentje bij te dragen. Van onze leden krijgen we een enthousiaste respons. Als we iedereen gehad hebben, zorgen we voor een overzicht van meest genoemde wensen.

  9 februari 2008

  Heeft u voldoende spanning?

  De Fietsersbond verraste zaterdagochtend klanten van Albert Heijn in Doorn op een gratis bandencheck. In een lekker zonnetje werd de spanning van de fietsbanden gemeten en zo nodig werd wat lucht toegevoegd.

  Reacties van het publiek waren zonder uitzondering positief, want door het lekkere weer waren veel mensen er met de fiets op uit gegaan. Het bandenpompen bood de Fietsersbond direct gelegenheid om een praatje aan te knopen en te informeren naar de ervaren knelpunten op fietsgebied. In Doorn blijken dat voornamelijk de smalle Dorpsstraat en Amersfoortseweg te zijn en het vele autoverkeer. Ook de hobbelige fietspaden langs de Arnhemse Bovenweg en het ontbreken van verlichting langs de provinciale wegen werden een aantal malen genoemd.

  Veel mensen rijden met te zachte banden rond, wat extra energie kost en de banden sneller laat slijten. Vooral duurdere banden met een anti-leklaag zijn gevoelig voor een te lage bandenspanning. Door de anti-leklaag zijn ze minder flexibel op het rolvlak en moet de zijkant van de band de krachten opvangen. Versnelde scheuren in het canvas en klapbanden zijn dan het gevolg. Gelukkig heeft de Fietsersbond daar weer heel wat mensen voor kunnen behoeden.

  21 januari 2008

  Kleine moeite, groot plezier

  Al weer een hele tijd geleden inspecteerden wij de omgeving van het station Driebergen-Zeist op mogelijke kleine verbetering voor fietsers en verjoegen we en passant een fietsendief. Bij de kleine ergernissen viel ons oog op het hekje dat dwars op het voetpad was geplaatst ter hoogte van de spoorwegovergang. Voetgangers werden hierdoor gedwongen om het toch al versmalde fietspad op te lopen. Hoe het voor elkaar is gekomen weten we niet, maar het hekje bleek laatst toch te zijn verplaatst. Zie de foto's voor de voor- en nasituatie

  Voetgangers en fietsers hebben nu ieder weer hun eigen ruimte en kunnen makkelijker de sporen oversteken. Nu nog die randen van het asfalt en de de overgang zelf.